..\..\..\psrc\aa\gar1.bmp

..\..\..\psrc\aa\gar3.bmp

(a) aliased original

(b) edge overdraw

 

..\..\..\psrc\aa\aapics\cessna2.bmp

..\..\..\psrc\aa\aapics\cessna3.bmp

..\..\..\psrc\aa\aapics\cessna4.bmp

..\..\..\psrc\aa\aapics\stoneh1.bmp

..\..\..\psrc\aa\aapics\stoneh2.bmp

..\..\..\psrc\aa\aapics\stoneh3.bmp

..\..\..\psrc\aa\aapics\stoneh4.bmp

(a) original aliased mesh

(b) with unsorted edge overdraw

(c) with sorted edge overdraw

(d) 2x2 supersampling

 

 

..\..\..\psrc\aa\parasaur1.bmp

..\..\..\psrc\aa\parasaur2.bmp

..\..\..\psrc\aa\savanna1.bmp

..\..\..\psrc\aa\savanna2.bmp

(a) original aliased mesh

(b) with unsorted edge overdraw