Organizers

Jun Yan, Microsoft Research Asia

Bin Gao, Microsoft Research Asia

Zheng Chen, Microsoft Research Asia

Dou Shen, CityGrid Media

Program Committee

Huan Liu, Arizona State University

Ruoming Jin, Kent State University

Ning Liu, Microsoft Research Asia

Jun Yan, Microsoft Research Asia

Weiguo Fan, Virginia Polytechnic Institute and State University

Jian-Tao Sun, Microsoft Research Asia

Jun He, Renmin University of China

Shuicheng Yan, NUS

Bin Gao, Microsoft Research Asia

Benyu zhang, Facebook

Bin Cao, Microsoft Research Asia

Bingzheng Wei, Microsoft Research Asia

Jianwen Zhang, Microsoft Research Asia

Lei JI, Microsoft Research Asia

Qing Cui, Tsinghua University

Xianfang Wang, Microsoft adCenter

Ying Li, Concurix Corporation

Yong Zhang, IBM Research

Dou Shen, CityGrid Media