Zhitao Hou

Zhitao Hou
RESEARCHER
.

Microsoft Research Asia
5F, Beijing Sigma Center, No. 49, Zhichun Road Haidian District, Beijing 100190, P.R.C

E-mail: zhith@microsoft.com