Interns I have Mentored/Co-Mentored
  • Nam Nguyen (Cornell)
  • Ahmed Hassan (Michigan)
  • Zhen Liao (Nankai, China)
  • Tong Xia (Stanford)
  • Hongning Wang (UIUC)