Texture splicing

Yiming Liu, Jiaping Wang, Su Xue, Xin Tong, Sing Bing Kang, and Baining Guo

Details

Publication typeInproceedings
Published inPacific Graphics
PublisherEurographics
> Publications > Texture splicing