Smoothing Clickthrough Data for Web Search Ranking

Jianfeng Gao, Jian-Yun Nie, Wei Yuan, Xiao Li, and Kefeng Deng

Details

Publication typeInproceedings
Published inSIGIR
> Publications > Smoothing Clickthrough Data for Web Search Ranking