Congestion Control in Multi-hop Wireless Networks

Kun Tan, Feng Jiang, Qian Zhang, and Sherman Shen

Details

Publication typeInproceedings
Published inSECON 05
> Publications > Congestion Control in Multi-hop Wireless Networks