Proactive Scan: Fast Handoff with Smart Triggers for 802.11 Wireless LAN

Haitao Wu, Kun Tan, Yongguang Zhang, and Qian Zhang

Details

Publication typeInproceedings
Published inINFOCOM 07
> Publications > Proactive Scan: Fast Handoff with Smart Triggers for 802.11 Wireless LAN