A Practical SNR-Guided Rate Adaptation

Jiansong Zhang, Kun Tan, Jun Zhao, Haitao Wu, and Yongguang Zhang

Details

Publication typeInproceedings
Published inINFOCOM 08 (mini-symposium)
PublisherIEEE
> Publications > A Practical SNR-Guided Rate Adaptation