BeepBeep: A High Accuracy Acoustic Ranging System using COTS Mobile Devices

Chunyi Peng, Guobin Shen, Yongguang Zhang, Yanlin Li, and Kun Tan

Details

Publication typeInproceedings
Published inSenSys 07
> Publications > BeepBeep: A High Accuracy Acoustic Ranging System using COTS Mobile Devices