Mind the Gap: Machine Translation by Minimizing the Semantic Gap in Embedding Space

Jiajun Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, and Chengqing Zong

Details

Publication typeProceedings
PublisherAAAI - Association for the Advancement of Artificial Intelligence
> Publications > Mind the Gap: Machine Translation by Minimizing the Semantic Gap in Embedding Space