Share on Facebook Tweet on Twitter Share on LinkedIn Share by email
MSRA-USTC-SJTU at TRECVID 2007: High-Level Feature Extraction and Search

Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Wei Lai, Linjun Yang, Yuan Liu, Zheng-Jun Zha, Zhiwei Gu, Guo-Jun Qi, Meng Wang, Jinhui Tang, Xun Yuan, Zheng Lu, and Jingjing Liu

Abstract


Details

Publication typeProceedings
PublisherTRECVID 2007
> Publications > MSRA-USTC-SJTU at TRECVID 2007: High-Level Feature Extraction and Search