Free Hand-Drawn Sketch Segmentation

Zhenbang Sun, Changhu Wang, Liqing Zhang, and Lei Zhang

Details

Publication typeProceedings
PublisherEuropean Conference on Computer Vision (ECCV)
> Publications > Free Hand-Drawn Sketch Segmentation