How to Partition a Billion-Node Graph

Lu Wang, Yanghua Xiao, Bin Shao, and Haixun Wang

Details

Publication typeInproceedings
Published inProceedings of ICDE 2014
> Publications > How to Partition a Billion-Node Graph