Transductive Minimum Error Rate Training for Statistical Machine Translation

Yinggong Zhao, Shujie Liu, Yangsheng Ji, and Jiajun Chen

Details

Publication typeInproceedings
PublisherIJCNLP
> Publications > Transductive Minimum Error Rate Training for Statistical Machine Translation