Multi-domain Adaptation for SMT Using Multi-task Learning

Lei Cui, Xilun Chen, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Mu Li, and Ming Zhou

Details

Publication typeInproceedings
PublisherEMNLP
> Publications > Multi-domain Adaptation for SMT Using Multi-task Learning