Mining Search Intents from Text Fragments

Qinglei Wang, Yanan Qian, Zhicheng Dou, Fan Zhang, and Tetsuya Sakai

Details

Publication typeArticle
Published inInformation Retrieval
> Publications > Mining Search Intents from Text Fragments