Optimizing continuous multijoin queries over distributed streams

Yongluan Zhou, Ying Yan, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, and Aoying Zhou

Details

Publication typeInproceedings
Published inCIKM
Pages221-222
> Publications > Optimizing continuous multijoin queries over distributed streams