Efficiently querying rdf data in triple stores

Ying Yan, Chen Wang, Aoying Zhou, Weining Qian, Li Ma, and Yue Pan

Details

Publication typeInproceedings
Published inWWW
Pages1053-1054
> Publications > Efficiently querying rdf data in triple stores