Microsoft Research Asia at the NTCIR-9 Intent Task

Jialong Han, Qinglei Wang, Naoki Orii, Zhicheng Dou, Tetsuya Sakai, and Ruihua Song

Details

Publication typeInproceedings
Published inNTCIR-9
PublisherNational Institute of Informatics
> Publications > Microsoft Research Asia at the NTCIR-9 Intent Task