Grid-based data mining with Environmental Scenario Search Engine

Mikhail Zhizhin, Alexey Poyda, Dmitry Mishin, Dmitry Medvedev, Eric Kihn, and Vassily Lyutsarev

Details

Publication typeInbook
PublisherWiley
> Publications > Grid-based data mining with Environmental Scenario Search Engine