Constructing Stylistic Synthesis Databases from Audio Books

Yong Zhao, Di Peng, Lijuan Wang, Min Chu, Yining Chen, Peng Yu, and Jun Guo

Details

Publication typeInproceedings
Published inINTERSPEECH 2006
PublisherInternational Speech Communication Association
> Publications > Constructing Stylistic Synthesis Databases from Audio Books