Recognizing Named Entities in Tweets

Xiaohua Liu, Shaodian Zhang, Furu Wei, and Ming Zhou

Details

Publication typeInproceedings
Published inACL (Full paper)
Pages359-367
> Publications > Recognizing Named Entities in Tweets