Perception Based Lighting Balance for Face Detection

Xiaoyue Jiang, Pei Sun, Rong Xiao, and Rongchun Zhao

Details

Publication typeInproceedings
Published inACCV (2)
Pages531-540
> Publications > Perception Based Lighting Balance for Face Detection