Learning to Rank Audience for Behavioral Targeting in Display Ads

Jian Tang, Ning Liu, Jun Yan, Yelong Shen, Shaodan Guo, Bin Gao, Shuicheng Yan, and Ming Zhang

Details

Publication typeInproceedings
PublisherACM
> Publications > Learning to Rank Audience for Behavioral Targeting in Display Ads